دکتر خسرو افضلیان

دکتر خسرو افضلیان

داوران اصلی
دکتر داراب دیبا

دکتر داراب دیبا

داوران اصلی
دکتر مهدی حجت

دکتر مهدی حجت

داوران اصلی
 دکتر غلامحسین معماریان

دکتر غلامحسین معماریان

داوران اصلی
 دکتر هادی ندیمی

دکتر هادی ندیمی

داوران اصلی
دکتر حمید ضیائیان

دکتر حمید ضیائیان

داور علی البدل